Sotsiaalkindlustusamet meenutab:
16aastasteleja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni. Kui laps pärast 16aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse lapsetoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19aastaseks saamiseni. Kui 16aastane asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

Korduvalt küsitakse: miks lapsetoetus mõnikord väheneb? 16 – 19 aasta vanustele lastele säilib õigus lapsetoetusele üksnes õppimise korral ja toetust makstakse õppeaasta kaupa. Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini. Kuid kui laps lõpetab põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse toetuste maksmine kooli lõpetamisele järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu).

2012. aastal on lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta 19,18 € kuus, kui peres on üks või kaks last.
Kui peres on kolm või enam last, siis kolmanda ja iga järgneva lapse kohta makstakse lapsetoetust 57,54 € kuus.

NB! Lastetoetuse suuruse määramisel ei saa iga kord aluseks olla laste sünnipärane järgnevus – pere esimene, teine, kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse iga lapse kohta määrab asjaolu, mitu lastetoetusele õigust omavat last parajasti peres on. Selgitame järgmise näite varal: Peres on 3 last, kaks esimest last saavad lastetoetust 19,18 € kuus ja kolmas laps saab 57,54 € kuus. Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab juunikuus põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust on peres kaks lapsetoetusele õigust omavat last ehk alates juulikuustsaavad pere ülejäänud lapsed (nii teine kui ka kolmas laps) mõlemad lapsetoetust 19,18 € kuus. Kui pere vanim (16 kuni 19-aastane) laps, kes juunikuus lõpetab kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta sügisel uuel õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse maksmist ja tal on õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele ka juuli- ja augustikuu eest. Sellest tulenevalt on taastatud olukord, et ka juuli- ja augustikuus oli peres kolm lapsetoetusele õigust omavat last ning pere kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha 38,36 € (57,54 – 19,18) juulija augustikuu eest.