Arengu- ja rahanduskomisjoni koosolek toimub 19. juunil 2012 algusega kell 17:00

Päevakorras:
1. Jõelähtme valla 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja: pearaamatupidaja Carmen Meikar.
2. Maa erastamise eeltoimingute tegemise delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele. Ettekandja: jurist Priidu Kull.
3. Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri. Ettekandja: jurist Priidu Kull.
4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Ettekandja: abivallavanem Teet Sibrits.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Laheranna Vesi OÜ kasuks. Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
6. Kohapeal algatatud küsimused.

Keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 20. juunil 2012 algusega kell 17:00

Päevakorras:
1. Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri. Ettekandja: keskkonnanõunik Rein Ratas.
2. Iru küla Iru külaplats kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: planeerimise assistent Laine Vain.
3. Neeme küla Kärka 2 maaüksuse ja Reinu IX maaüksuse osa detailplaneeringu kehtestamine Kärka 2 maaüksuse osas. Ettekandja: planeerimise assistent Laine Vain
4. Jõelähtme Vallavolikogu 30.11.2004 otsuse nr 149 „Avalikult kasutatavate teede nimekirja kinnitamine“ lisa muutmine. Ettekandja: kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas.
5. Kohapeal algatatud küsimused.

Haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalkomisjoni koosolekut juunikuus ei toimu.