Jõelähtme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Jõelähtme Vallavolikogu määrus 29. juuni 2011 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 36², loomakaitseseaduse § 5 lg 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja § 12 lg 3 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

§ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1)   Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Jõelähtme valla haldusterritooriumil.
(2)   Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom või kes tegeleb koera või kassi pidamisega ning vastutab looma eest rendi või muu õigussuhte alusel looma omanikuga.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1)      loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (edaspidi nimetatud loomaomanik) või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel looma omanikuna. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
2)      hulkuv loom – märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
3)      lemmikloom inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks või vara valvamiseks/kaitseks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
4)      häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
5)      ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
6)      üldkasutatav koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
7)      avalik koht – territoorium, hoone või ruum, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid vms.), üldkasutatavad  hooned (ametiasutused, koolid, lasteaiad, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, kirikud, elamud vms.);
8)      varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht;
9)      varjupaiga pidaja – hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
10)  registripidajad – Jõelähtme valla lemmikloomade registri vastutav töötleja, Jõelähtme vald ja registri volitatud töötleja õigustega veterinaararstid;
11)  looma märgistamine – tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine.

§ 3. Loomapidamine

(1)   Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
(2)   Mitmekorterilises elamus ja selle territooriumil lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast, korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.
(3)   Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.
(4)   Keelatud on loomade s.h omanikuta loomade toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga.
(5)   Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.
(6)   Loomapidaja peab looma tingimused, et koer ei häiriks pidava haukumise ja ulgumisega kaaskodanike igapäevast tegevust.
(7)   Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.
(8)   Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4. Loomapidamise nõuded avalikus kohas

(1)   Loomaomanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist ning tagades inimeste ja loomade ohutuse.
(2)   Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt ühe meetri raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt ühe meetri raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.
(3)   Kasvult või käitumise poolest ohtliku koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer kandma suukorvi.
(4)   Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kinnises kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises kandmisvahendis.
(5)   Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatu ei kehti teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

§ 5. Loomapidaja kohustused

(1)   Loomapidaja on kohustatud:

1)      paigaldama temale kuuluva territooriumi (v.a korterelamud) sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi;
2)      tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
3)      tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
4)      järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
5)      võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
6)      viivitamata korraldama temale kuuluva lahti pääsenud looma otsimist ja püüdmist ning teavitama looma kadumisest lemmiklooma registri registripidajat 24 tunni jooksul;
7)      looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
8)      inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama veterinaarasutust;
9)      tagama looma marutaudi vastu vaktsineerime vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
10)  pädeva ametiisiku nõudmisel, esitama talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
11)  tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega tekitaks neile kahju;
12)  tagama oma looma lemmiklooma registrisse kandmise seitsme kalendripäeva jooksul arvates looma omandamisest.
13)  teavitama oma looma surmast või loomapidaja vahetusest lemmiklooma registri volitatud töötlejat või Jõelähtme Vallavalitsust kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis seitsme kalendripäeva jooksul sündmuse toimumisest arvates;
14)  tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

 (2)   Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada,  peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

(3)   Loomapidajal on keelatud:

1)      lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
2)      viibida loomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a Jõelähtme Vallavalitsuse eriloaga;
3)      ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades;
4)      looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.
5)      viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige loomaga.

§ 6. Looma vaktsineerimine, registreerimine ja märgistamine

(1)   Loom peab olema registreeritud Jõelähtme valla lemmikloomade registris vastavalt Jõelähtme valla lemmikloomaregistri põhimäärusele. Looma registreerimisel väljastatakse loomapidajale lemmikloomade registri registreerimistunnistus.
(2)   Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud loom tuleb märgistada veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibiga ja registreerida lemmikloomaregistris seitsme päeva jooksul arvates omandamise päevast.
(3)   Omaniku vahetusel tuleb teavitada registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest seitsme kalendripäeva jooksul omandamise päevast.
(4)   Loomade märgistamisega seotud kulutused kannab looma omanik.
(5)   Loomapidaja on looma registreerimisel kohustatud esitama registripidajale looma vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist veterinaararstil vaktsineerida.
(6)   Looma märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:

1)      omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
2)      looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus.

(7)   Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.
(8)   Jõelähtme vald avaldab lemmikloomade registriandmete sisestamiseks ja töötlemiseks volitatud veterinaar-arstide (registri volitatud töötlejate) nimekirja valla veebilehel www.joelahtme.ee

 

§ 7. Hulkuvad loomad

(1)   Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab varjupaiga pidaja. Varjupaiga pidaja peab esitama nõudmisel vastavate volituste olemasolu tõendava dokumendi.
(2)   Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.
(3)   Kõiki toiminguid hulkuvate loomade püüdmiseks, hoidmiseks ja hukkamiseks koordineerib ja kooskõlastab vastutav vallaametnik. Ilma vajaliku loata ja kooskõlastuseta varjupaika toimetatud loomade eest ei ole Jõelähtme Vallavalitsus kohustatud hüvitama selle teenuse maksumust hoiupaigale, samuti ei võta Jõelähtme vald  selle tegevuse eest vastutust.
(4)   Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki kui isik on hulkuvast loomast teavitanud Jõelähtme Vallavalitsust.

§ 8. Loomade varjupaik

(1)   Varjupaika toimetatud looma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks ja loom paigutatakse karantiini.
(2)   Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldatakse looma välimuse kirjeldus, leidmise koht ja aeg, soovitavalt ka looma pilt kohalikus ajalehes ja varjupaiga ning Jõelähtme valla veebilehel.
(3)   Püütud looma hoitakse varjupaigas 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmise, varjupaika toimetamise, veterinaarülevaatuse, vaktsineerimise, märgistamise ja ülalpidamiskulud varjupaiga pidaja või Jõelähtme valla poolt esitatud nõude alusel. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.
(4)   Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

§ 9. Rakendussätted

(1)   Käesolevas määruse § 5 lõige 1 punktis 14  tulenev loomade märgistamise kohustus kehtib alates 1. juulist 2012.
(2)   Loomapidajatel on kohustus tagada käesoleva määruse jõustumise päevaks lemmikloomaregistris registreerimata koerade ja kasside registrisse kandmine hiljemalt 1. juuliks 2012.
(3)   Ajavahemikul määruse jõustumisest kuni 30. juunini 2012 hüvitatakse Rahvastikuregistris Jõelähtme valla elanikuna registreeritud isikutele neile kuuluvate ning lemmikloomaregistris registreeritud kasside ja koerte märgistamisega seotud kulutustest seitse eurot avalduse ja kuludokumendi alusel.
(4)   Käesoleva eeskirja rikkumise eest on kehtestatud vastutus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.
(5)   Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Jõelähtme Vallavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.
(6)   Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 26.11.2002 määrusega nr 2 kinnitatud „Jõelähtme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
(7)   Määrus jõustub 4.juulil 2011. a.

Marko Raudlam
Volikogu aseesimees