Jõelähtme Vallavolikogu on algatanud Jõelähtme valla üldplaneeringu Jõelähtme Vallavolikogu 30. mai 2012 otsusega nr 294  „Jõelähtme valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil joelahtme.kovtp.ee

On väga oluline, et planeeringprotsessi oleksid kaasatud oma tähelepanekute ja ettepanekutega kõik, kes on huvitatud valla tulevikust ja eesmärgipärasest arengust.

Avalikkuse kaasamiseks loob vallavalitsus meililisti, millega saavad liituda kõik soovijad.  Listi kaudu on olla kursis planeeringuprotsessiga ning osaleda aruteludes. Listiga liitumiseks palume saata teade oma e-posti aadressilt valla meiliaadressile kantselei@joelahtme.ee

Kehtiv valla üldplaneering on olnud planeerimise aluseks alates selle kehtestamisest 29.04.2003. Uus valla üldplaneering koostatakse eesmärgiga edasi arendada ja kaasajastada valla ruumilist planeerimist. Planeeringu koostamise põhieesmärgid on maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete määramine; detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine; miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike maastike kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; põhiliste teede ja trasside asukoha määramine; ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine; kaitse alla võetud maa-alade piiride ja kaitsetingimuste täpsustamine või muutmine, samuti ettepanekute tegemine Harju maakonnaplaneeringuga kehtestatud tingimuste täpsustamiseks või muutmiseks. Üldplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hingamine.

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu, asukohaga Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee ja üldplaneeringu koostamise korraldaja on Jõelähtme Vallavalitsuse maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond, asukohaga Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, joelahtme.kovtp.ee Üldplaneeringu koostaja ning keskkonnamõju strateegilise hindajamise aruande koostaja valitakse riigihankega, mille viib läbi Jõelähtme Vallavalitsus.