Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (edaspidi Keskkonnaamet) teatab taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

OSAÜHING STARHILL (kontaktisik: Aap Mumme, aap@slops.ee) on esitanud maavara kaevandamise loa taotluse ning korrastamistingimuste taotluse, mille menetluste käigus on algatatud keskkonnamõju hindamine. Kaevandamisloa taotlemise eesmärgiks on moodustada olemasolevate Maardu II, IV, V ja VI paekarjääride ja lõppenud kaevandamisloaga Maardu III lubjakivikarjääri asemele üks ühine Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldis. Ühe mäeeraldise moodustamine lihtsustab tootmise korraldamist ning võimaldab tagada lõppenud või lõppevate kaevandamislubadega karjääride piires maavaravaru täieliku väljamise ning tagab varu väljamise ja kaevandatud alade nõuetekohase korrastamise üheaegselt. KMH eesmärk on hinnata taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid. Taotletav ühine lubjakivikarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas Tallinn-Narva tee (katastritunnus 24504:003:0917) ja Maardu lõunakarjäär (katastritunnus 24504:003:0916) maaüksustel. Mäeeraldise pindala on 32,75 ha ja selle teenindusmaa pindala 37,71 ha.Kaevandamisloaga taotletav maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 60 tuh m3 ning loa kehtivusaeg on 5 aastat.

KMH programmiga on võimalik kuni 03.11.2013tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööajal KMH otsustaja ja järelevalvaja – Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn (kontaktisik: Diane Banhard,  674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). KMH programm on tutvumiseks ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/. KMH programmi avalik arutelu toimub 04.11.2013 Jõelähtme Rahvamajas (Jõelähtme küla) kell 18:00.

Tutvu lisamaterjaliga Jõelähtme valla kodulehel >>