02. oktoobril 2013 toimus Rail Baltic maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu Kostivere Kultuurimõisas. Avaliku arutelu juhatas sisse koosoleku juhataja Joel Jesse Harju Maavalitsusest, ettekannetega esinesid Rail Baltic maakonnaplaneeringu tellija poolne esindaja Tehnilise Järelevalve Ametist, planeeringu konsultant Pille Metspalu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise ekspert Heikki Kalle. Kohapeal tutvustati Rail Baltic projekti eesmärke, maakonnaplaneeringu lähteseisukohti koos võimalike kaalutavate trassikoridoride alternatiividega, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning  planeeringu koostamise ja menetlemise edasisi etappe. Samuti vastati kohale tulnud huvitatud isikute küsimustele.

Rohkem infot Rail Baltic maakonnaplaneeringu koostamise kohta on võimalik leida planeeringu tarvis valminud portaalist aadressil http://www.railbaltic.info