Oktoobris ning novembris oleme saanud senisest enam aleviku elanike tagasisidet selle kohta, et mitte kõik aleviku lemmikloomade koerte omanikud ei täida Jõelähtme vallavolikogu määrusega (29.06.2011 nr 57) sätestatud ja kinnitatud koerte ja kasside pidamise eeskirju. Täpsemalt, tekkinud on ohtlikud olukorrad kus väiksemate koerte omanikud on alevikust pisut väljas oma koertega jalutades sattunud suuremat kasvu koeraomaniku saatel ent lahtiselt jooksvate koerte ründamise alla. Õnneks on seni aset leidnud intsidendid lõppenud tõsisema ehmatusega, ent vältimaks reaalseid loomade tervisekahjustusi ja turvalist aleviku heakorda, paneme kõikidele koeraomanikele südamele, et koeraga jalutades tuleb kanda koerarihma ja/või suukorvi. Antud nõuet reguleerib ülalmainitud eeskiri selgesõnaliselt § 4:

Loomapidamise nõuded avalikus kohas
(1)    Loomaomanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist ning tagades inimeste ja loomade ohutuse.
(2)    Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt ühe meetri raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt ühe meetri raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.
(3)    Kasvult või käitumise poolest ohtliku koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer kandma suukorvi.
(4)    Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kinnises kandmisvahendis. Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises kandmisvahendis.
(5)    Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatu ei kehti teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

Vastav dokument täies mahus tutvumiseks Jõelähtme valla kodulehel >>