Jõelähtme valla teid hooldab OÜ ÜLE e-post hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus 555 80 240.
Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on kommunaalinsener Indrek Mäeküngas Indrek@joelahtme.ee, 605 4868, 505 2086.

Erateede hooldamine
Seoses uue teehoolduse hanke läbiviimisega on muutunud vallas erateede talvine hooldamine. Kuigi vald varem erateid üldse ei hooldanud, olid nii mõneski külas mitmed erateed siiski sattunud hooldatavate teede nimekirja. Uue hanke käigus on vald erateed, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks, seadnud võrdsesse olukorda ehk kõiki erateid puhastatakse maksumaksja kulul kümme korda talve jooksul. Sellest tulenevalt on vald võtnud osalisse hooldusesse palju teid, mida vald varem pole üldse hooldanud, samas on mõned erateed jäänud ilma oma privilegeeritud seisusest. Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteed, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul. Erateede omanikel on õigus taotleda eratee avaliku kasutusega teeks muutmist. Selleks tuleb teha vastav taotlus vallavalitsusele, misjärel hinnatakse iga tee puhul eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs avalikule objektile jne).

Erateede hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks tuleks võtta ühendust OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 555 80 240. ning sõlmida vastav leping.

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda. Tel 555 80 240 hoole@yle.ee.

teehooldus