HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADE
Tallinn, 27. september 2011

Harju maavanem ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks

Harju Maavanem ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks Harjumaa omavalitsustelt ja elanikelt 17. oktoobriks 2011. Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigis 26. novembril. Kodanikupäeva aumärgiga peetakse meeles kodanikke, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamiseks. Kodanikupäeva tähistamise eesmärk on teadvustada kodanikuuhkust ja selleks olemise õigusi ja kohustusi. Koos Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga aitab see traditsioon kaasa aadete süvenemisele ja säilimisele Eesti ühiskonnas. Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile otsustuse tegemiseks. Ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud aumärgikomisjon, kellel on õigus välja anda 17 aumärki. Parima otsuse tegemiseks on väga oluline, et ettepanekus kajastuks kandidaadi nimi, kodakondsus ja statuudile vastav põhjendus tema teenetest, panustest, tegevustest jne. Kuna komisjoni liikmed reeglina kandidaate ei tunne, ei ole võimalik ilma põhjaliku ja asjakohase põhjenduseta esitatud kandidaatide osas otsust teha.

Ettepanekud kandidaatideks tuleb esitada hiljemalt 17. oktoobriks 2011 Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn, 15077, või e-posti teel aadressil anne.vain@mv.harju.ee

Kodaniku aumärgi statuut ning taotlusvorm on leitav Harju Maavalitsuse kodulehel >>

Kodanikupäeva aumärgi annetamise ettepanekusse peab märkima kandidaadi nime, kodakondsuse ja statuudile vastava põhjenduse tema teenetest, panustest, tegevustest jne. 26. novembril 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“ ning sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega. Kodanikupäeva tähistamise ning aumärkidega tunnustamise traditsioon sai alguse 1998. aastal.

Lähem info:
Anne Väin
Kantselei personalinõunik
Tel 6118 583
E-post anne.vain@mv.harju.ee