Hea Kostivere elanik!
Saabuval nädalal toimuvad vallamajas mitmed volikogu komisjonid. Valla elanikuna on kõikidel huvilistel võimalus olla nendel koosolekutel vabakuulaja/külalisena esindatud ning oma arvamust avaldada.

Volikogu arengu- ja rahanduskomisjoni koosolek / 20. märts 2012 kell 17:00

Päevakord
1. Jõelähtme valla Haljava küla Surgla maaüksuse elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
2. Pumbamaja kinnistu võõrandamine.
3. Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmise eellepingu ja lepingu sõlmimine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks Vallamaa 2 maaüksusel.
5. Loo alevikus Jõeääre tee 28 asuva kinnistu võõrandamine enampakkumise teel.
6. Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord.
7. Jõelähtme valla põhimääruse muutmine.
8. Jõelähtme valla ja Jõelähtme Arendusgrupi OÜ vahelise lepingu heakskiitmine.
9. Taotlus Jõelähtme vallas Parasmäe külas asuva Alt-Liiakse maaüksuse, Manniva külas asuvate Põlluraja, Pikaoja, Põlluoja, Nurgapõllu, Nurgavälja ja Jüripõllu maaüksuste ning Sambu külas asuva Metsapearna maaüksuse kui Eesti Vabariigile kuuluva reformimata riigimaa kui riigivara tasuta võõrandamiseks Jõelähtme vallale otsustuskorras.
10. Luba riigihangete läbiviimiseks ja laenu võtmiseks.
11. Kohapeal algatatud küsimused.

Materjalidega saab tutvuda aadressil http://maja.joelahtme.ee/Areng/Koosolekud%202012/2012.03.20/

Volikogu haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalkomisjoni koosolek / 21. märts 2012 kell 15.30.

Päevakord
1.      Jõelähtme valla põhimääruse muutmine.
2.      Loo Lasteaed Pääsupesa arengukava
3.      Kohapeal algatatud küsimused

Materjalidega saab tutvuda aadressil http://maja.joelahtme.ee/Haridus/Koosolekud%202012/2012.03.21/

Volikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek / 21. märts 2012 algusega kell 17:00

Päevakord
1. Koeralooga silla remondi vee erikasutusluba.
2.Nõusoleku andmine vee erikasutusloa saamiseks – MTÜ Neeme Sadam.
3. Loo aleviku Saha tee 25 ja 25a maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
4. Toomari I ja lähiala detailplaneeringu arutelu.
5. Saha Kangru III detailplaneeringu algatamine.
6. Kallavere küla Aumäe 1 detailplaneeringu algatamise arutelu.
7.Jõelähtme Vallavolikogu 12.05.2009 otsuse nr 498 „Kaberneeme küla Piilkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ muutmine.
8. Männineeme detailplaneeringu menetlemine.’
9. Jõelähtme valla põhimääruse muutmine.
10. Kohapeal algatatud küsimused.

Materjalidega saab tutvuda aadressil http://maja.joelahtme.ee/Keskkond/Koosolekud%202012/2012.03.21/