Jõelähtme Vallavolikogu arengu- ja rahanduskomisjoni- ja planeerimiskomisjoni koosolek

23. mai kell 17:00 Jõelähtme vallamajas.

 PÄEVAKORRAS:

1.      Mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamise otsustamine. Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja.
2.      Taotlus Vabariigi Valitsusele. Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
3.      Maa taotlemine munitsipaalomandisse:
2.1 Rammu küla Rammu kalmistu;
2.2 Kaberneeme küla Kordoni tee;
2.3 Kaberneeme küla Karikalda põik lõik 1. Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
4.      Maa-ametile volituste andmine. Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
5.      Jõelähtme valla Aruaru küla Antsu 3 maaüksuse elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine. Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
6.      Kaberneeme küla Ranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja: arhitekt Helle Kulbas.
7.      Jõelähtme valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja: arhitekt Helle Kulbas.
8.      Jõelähtme valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Veeldatud loodusliku maagaasiterminali asukoha määramine“ koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja: arhitekt Helle Kulbas.
9.      Jõelähtme kalmistu, Saha kalmistu ja Rammu kalmistu kasutamise eeskiri. Ettekandja: kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas.
10.  Kohapeal algatatud küsimused.

Jõelähtme Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalkomisjoni koosolek

24. mail 2012 algusega kell 15:30 Jõelähtme vallamajas

PÄEVAKORRAS:
1.      Jõelähtme valla hariduse arengukava aastateks 2012-2016. Ettekandja Enn Kirsman;
2.      Kultuuri-, haridus-  ja spordiprojektide toetused. Ettekandja kultuuri ja spordi vanemspetsialist Elle Himma;
3.      Arutelu punkt: Lasteaia kollektiivpuhkused ja võimalik töökorraldus edaspidi. Ettekandja haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu;
4.      Arutelu punkt: Valla parimate (saavutanud kas maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil väga häid tulemusi) tunnustamine.
5.      Kohapeal algatatud küsimused