Peatselt on talv koos lumega tulemas ja jälle muutub aktuaalseks teede talvine hooldus. Teeseaduse § 36  Tegevus teel ja tee kaitsevööndis  lõike 2 kohaselt tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale. Valla teede hooldajaks olev Teehoolduse OÜ annab endast parima, et hoida teid normaalselt sõidetavad, kuid neil on ka  suur iga-aastane mure. Paljud vallakodanikud on sõidutee ja oma kinnistu piiri vahel paiknevale haljasalale pannud kive, et tõkestada autode sõitmist murule, kuigi valla heakorraeeskiri § 11 p 4 keelab  konkreetselt igasuguste takistuste paigaldamise.

Talvel on sellised maasse külmunud kivid traktoritele ja sahkadele  väga ohtlikud ning võivad mehhanismi päevadeks rivist välja viia. Lisaks remontimisest tulenevale ajakaole on mehhanismide remont väga kulukas. Eeltoodust tulenevalt palun vallarahval, kes on kive teeäärtesse pannud, need sealt ära toimetada. Samuti segavad lumelükkamist tee ääres kasvavate puude oksad ja põõsad, mida kinnistuomanikud peavad vastavalt valla heakorraeeskirjale kärpima nii, et need ei segaks liiklust ja teehooldetöid ning teedelt lükatud lume ladustamist.

Indrek Mäeküngas
Kommunaalnõunik