Taas muutuvad päevad lühemaks ja pime, lumine ja külm talveaeg on tulemas. Vald korraldab teede talvist hooldust samamoodi kui eelmisel talvel.

Talihooldetöid valla teedel teeb Teehoolduse Grupp OÜ, kes omab pikaajalist talviste teehooldetööde kogemust ja vajalikku tehnikat tulemaks toime lumetõrjetöödega valla teedel. Möödunud talve kogemus näitas, et ettevõte sai oma töödega hakkama. Valla ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingu objektiks on Jõelähtme vallas asuvate teede ja tänavate talviste teehooldustööde  ning  heakorratööde teostamine  ajavahemikul 01.10.2011 -15.04.2015. Ettevõtte pakub ööpäevaringset kliendi- ja dispetšerteenistust telefonil 621 7740 ja  e-aadressil info@teho.ee, edastades infot mehhanismide töökorralduse ja liikumismarsruutide kohta.

Tavaolukorras on lepingupartneril teede talihoolduseks 4 sahkmasinat ja  2 libedus-tõrje puisturit. Kestvate tuiskude ja lumesadude korral pannakse tööle suure võimsusega rootormehhanismid lume teisaldamiseks teemaalt. Hooldatavate teede ja tänavate nimekirjad on määratlenud Jõelähtme Vallavalitsus, teede seisunditasemed tulenevad majandus- ja kommunikatsioonministri määrusest.

Vallas asuvad teed on jaotatud kahte nimekirja: 1.põhinimekirjas olevateks ning avalikus kasutuses olevateks teedeks, millel tehakse teehooldustöid vastavalt kehtestatud teehooldusnormidele; 2.lisanimekirjas olevateks, millesse kuuluvad erateed. Nende teede hooldust (lumelükkamist) saavad kinnistute omanikud valla kulul tellida 6 korda talveperioodil, sellest rohkem kordade eest peavad kinnistuomanikud tasuma otse teehooldusettevõttele.

Lisanimekirjas olevate teede hooldust saab tellida kommunaalnõunik Indrek Mäeküngase, 605 4868 ja 50 52 086 ning e-aadress indrek@joelahtme.ee, kaudu. Nimekirjades ei ole riigiteede või valla teedega külgnevate talude juurdepääsuteid, mis viivad talumajadeni. Nende teede hooldushuvi ja -kohustus on kinnistu omanikul.

Vald soovitab kinnistuomanikele ning erateede valdajatele, kellede talud või kinnistud piirnevad lisanimekirjas olevate teedega või kellede kinnistud piirnevad hooldatavate teedega, leida eelolevat talve arvestades aegsasti teenusepakkujad teede talihoolduseks, et vältida lühikeste reageerimisaegade tõttu ülepaisutatud teenuste hindu. Erateede omanikud võiksid tähistada teed tokkidega, et lumelükkajad leiaksid lume alt õige teetrassi. Talvisel ajal on abiks kindlasti tuisuväravad, mida on lihtne teha näiteks euroalustest. Nende õige asukoht on ca 15 m kaugusel teest.

Hooldatavad teed  kuuluvad valdavalt II seisunditaseme hooldusklassi. Antud seisunditaseme kohaselt teostatakse lumetõrjet 12 tunni jooksul alates lumesaju algusest. Sõltuvalt lumesaju intensiivsusest teostatakse vajadusel korduvat lumetõrjet. Kui sadanud koheva lume kihi paksus on alla 5 cm või lörtsikihi paksus alla 3 cm, lumetõrjet ei teostata.

Reeglina  teostatakse lumetõrjet tee kõvakatte servast servani, kuid sageli osutub see võimatuks parkivate autode, kinnistuomanike poolt tee äärde paigutatud kivide, puude ja põõsaste okste vms. tõttu. Sellest tulenevalt võib lumerohkel talvel tee muutuda kitsamaks kui ette nähtud, kuna lume väljaveo kohustus sõlmitud lepinguga puudub. Samuti võib jääda tee üldse koristamata kui parkivate sõidukite või ehitiste vaheline läbipääs on väiksem kolmest meetrist. Sellisel juhul jätkab teehooldusmasin tööd teistel teedel ning pöördub koristamata teele tagasi enne piirkonnast lahkumist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse  teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.

Teehooldusettevõte saab teostada teede puhastust ja libedustõrjet kvaliteetselt ning kiiresti vaid koostöös valla elanikega. Seega on valla ja teehooldusettevõtte soov, et kinnistuomanikud eemaldaksid teega piirnevalt alalt sinna paigaldatud kivid tee servast vähemalt 1,5 m kaugusele ning kärbiksid samuti puude ja põõsaste oksi, et mehhanismid ei saaks vigastada. Valla poolset kontrolli (ja vajaduse korral ettekirjutusi) hakkab tegema korrakaitseametnik.

Riiigimaanteid hooldab Maanteeameti põhja regiooni tellimusel OÜ ÜLE. Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber on 1510, e-posti aadress info@teeinfo.ee. Riigimaanteed on Tallinn-Narva mnt, Nehatu-Loo-Lagedi tee, Lagedi-Kostivere tee, Maardu mõisa tee, Kostivere tee, Aruküla-Kostivere tee, Jõelähtme-Kostivere tee, Maardu-Raasiku tee, Aruvalla-Jägala tee, Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, Kiiu-Kaberneeme tee, Kaberla-Kaberneeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere-Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), Kiltri tee, Ruu-Ihasalu tee, Loovälja tee.

Indrek Mäeküngas Kommunaalnõunik